Zmluvy - Rok 2016

Zmluva (názov a pdf formát) Identif. účast. zmluvyPopis predm. zmluvyHodnota predm. zmluvyDátum uzavr. zmluvyDátum zverej. zmluvyOznač. nehn.
Dohoda o vykoná- vaní aktivač- nej čínnostiUPSVaR Martin, Novomeské- ho 4, 036 01 MartinPodmienky aktivačnej činnostiPodľa objemu práce31.3.201631.3.2016Menšie obecné služby
Zmluva o dieloGAROMI s.r.o., Lietava 297, 013 18 LietavaCyklotur. vyhliadka - Trebostovo25376,52 € s DPH4.4.20164.4.2016Cyklotur. vyhliadka - Trebostovo
Zmluva o výpo- žičkeMVSR, Pribinova 2, 812 72 BratislavaSúprava povodňovej záchrannej
služby
výpožička7.4.20167.4.2016KF-T-2
Kúpna zmluvaRAJO a.s., Studená 35, 823 55 BratislavaTovar pre MŠ TrebostovoPodľa objemu dodaného tovaru14.4.201614.4.2016Mliečne výrobky
Kúpna zmluvaRAJO a.s., Studená 35, 823 55 BratislavaŠkolský mliečny programPodľa objemu dodaného tovaru14.4.201614.4.2016Mliečne výrobky
Dodatok k zmluve o separo- vanom odpadeBrantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20, 036 01 MartinPoskytnu- tie príspev- ku571,00 € s DPH20.4.201620.4.2016Zvyšova- nie separova- ného odpadu
Zmluva o poskyt- nutí dotácieDPO SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Poskytnu- tie dotácie2000,00 €22.4.201622.4.2016MTZ DHZ Trebostovo
Zmluva o dieloHYDROSER- VICE, spol. s.r.o., Bernolákova 57, 953 01 Zlaté MoravceStavba mostu103843,98 € s DPH2.5.20162.5.2016Most pri MŠ
Zmluva o dieloHOLLSTAV, s.r.o., Horná Skotňa 2945, 024 04 Kysucké Nové MestoRekon- štrukcia kultúrneho domu57363,67 € s DPH5.5.20165.5.2016KD v Trebostove
Zmluva o poskyt- nutí dotácieŽilinský samosp. kraj, Komenské- ho 48, 011 09 ŽilinaPoskyt- nutie dotácie1 200,00 € 11.5.201611.5.2016Kultúra a tradície Trebostovo
Zmluva o elektro- nickej komuni- káciiDÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.Využívanie elektronic- kých služieb bezplatne11.5.201611.5.2016Odosiela- nie doku- mentov eletronicky
Zmluva o poskyt- nutí auditor. služiebIng. Elena Fioleková, Lúčna 10, 038 61 VrútkyAudit účtovnej závierky300,- € s DPH2.6.20162.6.2016Overenie hospodár. obce
Zmluva o propa- gácii a reklameTURVOD, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin Propagácia firmy400,- € 20.6.201620.6.2016Logo na futbalovom ihrhisku
Kúpna zmluvaMarcel Šimonides, D.Makovic- kého 5149/20, 036 01 Martin- ZáturčiePredaj pozemkov5152,- € 29.6.201629.6.2016KNC 169/1 KNC 170/1
Zmluva o zabez- pečení triede- ného zberuBrantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20, 036 01 MartinZber vytriede- ného odpadubezod- platne30.6.201630.6.2016Elektro- odpad, batérie a akumulá- tory
Kúpna zmluvaMilan Buocik, Hlavná 28/31, 038 41 TrebostovoOdpredaj pozemkov2024,- € 1.7.20161.7.2016KNC 163/2
Zmluva o dieloIng.Marta Hluchá, Thurzova 16, 036 01 MartinStavebný dozor250,- € 1.7.20161.7.2016Stavebné úpravy MŠ
Zmluva o zabezpe- čení dopravySAD Žilina,a.s., Košická 2, 010 65 ŽilinaPrevádzka školskej autobus. linky220,00 € bez DPH31.8.201631.8.2016Trasa Trebostovo - Žabokreky a späť
Dohoda o akti- vačnej činnostiUPSVaR Martin, Novomes- kého 4, 036 01 MartinMenšie obecné služby46,45 €5.10.20165.10.2016Hnilica, Kapusta
Zmluva o dieloBrantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20, 036 01 MartinRozšírenie verejného osvetlenia3408,95 € s DPH13.10.201613.10.2016verejné osvetl. obce
Dohoda o pos- kytnutí finanč. príspev- kuUPSVaR Martin, Novomes- kého 4, 036 01 MartinŠanca na zamest- nanie547,55 €28.11.201628.11.2016Ivan Ján
Dohoda o pos- kytnutí finanč. príspev- kuUPSVaR Martin, Novomes- kého 4, 036 01 MartinPraxou k zamest- naniu273,77 €28.11.201628.11.2016Laňková Miroslava
Dohoda o pomo- ci v hmotnej núdziUPSVaR Martin, Novomes- kého 4, 036 01 MartinPoskytnutie dávky v hmotnej núdzipodľa počtu28.11.201628.11.2016obyv. obce
Zmluva o poskyt- nutí službyCEV Turiec, Severná 6, 036 01 MartinZabezpe- čenie envirom. výchovy250,00 €30.11.201630.11.2016CEV v T.Petre, T.Šiavničke, Blatnici