Stratégia miestneho rozvoja MAS Turiec


Vážení občania,
v súvislosti s prípravou stratégie miestneho rozvoja MAS Turiec si dovoľujeme sprístupniť Vám dva dotazníky, ktoré v prípade Vášho záujmu môžete vyplniť a následne odoslať. Sami tak môžete pomôcť pri smerovaní rozvoja územia, v ktorom žijete.
Ďakujeme!

Dotazník pre obyvateľov okresu Martin.

Zber projektových zámerov