Stavebný úrad

Postupy pri konaniach podľa stavebného zákona  


T L A Č I V Á

Čestné prehlásenie  

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia a zmena VÚ  

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby  

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  

Návrh na vydanie územného rozhodnutia  

Ohlásenie drobnej stavby  

Ohlásenie jednoduchej stavby  

Ohlásenie reklamnej stavby  

Oznámenie o začatí stavby  

Stavebné povolenie v spojenom konaní  

Vzdanie sa odvolania.pdf  

Žiadosť o stavebné povolenie  

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby.pdfa  

Žiadosť o vyjadrenie obce k funkčnosti pozemku  

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby  

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby  

Ziadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby pred dokončením  

Žiadosť o potvrdenie dokumemntácie stavby -pasport stavby  

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby  

Žiadosť o povolenie terénnych úprav  

Ziadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením  

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia  

Ziadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia  

Žiadosť o vydanie potvrdenia o stavbe a pozemku  

Žiadosť o vydanie rozhodnutia pre opatrenie na susednom pozemku  

Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby  

Žiadosť o zmenu v užívaní stavby