Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) obce


Všeobecne záväzné nariadenie obce Trebostovo o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Trebostovo č. 1/2019  


Všeobecne záväzné nariadenie obce Trebostovo o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Trebostovo č. 1/2014  


Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trebostovo  

Dodatok č.2