Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) obce


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trebostovo   


Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trebostovo   


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trebostovo   


Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trebostovo  


Všeobecne záväzné nariadenie obce Trebostovo o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Trebostovo č. 1/2019  


Všeobecne záväzné nariadenie obce Trebostovo o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Trebostovo č. 1/2014