Zmluvy - Rok 2021

Zmluva (názov a pdf formát) Identif. účast. zmluvyPopis predm. zmluvyHodnota predm. zmluvyDátum uzavr. zmluvyDátum zverej. zmluvyOznač. nehn.
Zmluva o poskyto- vaní služiebMesto Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 49 MartinPoskyto- vanie služiebPodľa počtu otestovaných21.1.202121.1.2021Testova- nie na COVID 19
Zmluva na zabez- pečenie testova- nia Záchranári Martin o.z., Komenského 4052/7, 036 01 MartinTestovanie na COVID 19 500,00€ 12.2.202112.2.2021Testova- nie anting. testami
Zmluva o službáchOPEN DOOR s.r.o., Pázmáňa 2125/27, 927 01 ŠaľaVypracova- nie žiados- ti o poskytnu- tie finanč- ných prostried- kov 900,00€ 19.2.202119.2.2021Environ- mentál- ny fond
Dodatok č.1 Zmluva na zabez- pečenie testova- nia Záchranári Martin o.z., Komenského 4052/7, 036 01 MartinTestovanie na COVID 19 500,00€ 12.3.202112.3.2021Testova- nie antig. testami
Zmluva o výpožič- ke, Dodatok č.1ŠÚ SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45Mobilné zariadenia a SIM karty 16.3.202116.3.2021Sčíta- nie obyva- teľov
Zmluva o nájme pozem- kovPD Valča, 038 35 Valča 1Prenájom obecných pozemkov225,63€ 7.4.20217.4.2021Poľno- hospo- dárske účely