Zmluvy - Rok 2021

Zmluva (názov a pdf formát) Identif. účast. zmluvyPopis predm. zmluvyHodnota predm. zmluvyDátum uzavr. zmluvyDátum zverej. zmluvyOznač. nehn.
Zmluva o poskyto- vaní služiebMesto Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 49 MartinPoskyto- vanie služiebPodľa počtu otestova- ných21.1.202121.1.2021Testova- nie na COVID 19
Zmluva na zabez- pečenie testova- nia Záchranári Martin o.z., Komenského 4052/7, 036 01 MartinTestovanie na COVID 19 500,00€ 12.2.202112.2.2021Testova- nie anting. testami
Zmluva o službáchOPEN DOOR s.r.o., Pázmáňa 2125/27, 927 01 ŠaľaVypracova- nie žiados- ti o poskytnu- tie finanč- ných prostried- kov 900,00€ 19.2.202119.2.2021Environ- mentál- ny fond
Dodatok č.1 Zmluva na zabez- pečenie testova- nia Záchranári Martin o.z., Komenského 4052/7, 036 01 MartinTestovanie na COVID 19 500,00€ 12.3.202112.3.2021Testova- nie antig. testami
Zmluva o výpožič- ke, Dodatok č.1ŠÚ SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45Mobilné zariadenia a SIM karty 16.3.202116.3.2021Sčíta- nie obyva- teľov
Zmluva o nájme pozem- kovPD Valča, 038 35 Valča 1Prenájom obecných pozemkov225,63€ 7.4.20217.4.2021Poľno- hospo- dárske účely
Zmluva o poskytnu- tí grantuNadácia Kia Motors Slovakia, Sv. J. Nepomuc- kého 1282/1, 013 01 Teplička nad VáhomPoskytnu- tie grantu1000,00€11.5.202111.5.2021Revita- lizácia zelene v areáli MŠ Trebos- tovo
Zmluva o poskytnu- tí dotácie od DPO SRDPO SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Poskytnu- tie dotácie3000,00€14.5.202114.5.2021MTV DHZO
Zmluva o zabezpe- čení dopravySAD Žilina,a.s., Košická 2, 010 65 ŽilinaPrevádzka školskej autobu- sovej linky220,00 €5.8.20215.8.2021Trasa Trebos- tovo - Žabo- kreky a späť
Zmluva o Munici- pálnom úverePrima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaDodatok č.37.10.20217.10.2021Zmena splatnos- ti úveru
Zmluva o dielo BRANO,s.r.o, Valča 356, 038 35 ValčaDetské ihrisko Trebostovo26494,59€ 7.12.20217.12.2021Detské ihrisko
Zmluva o posky- tovaní auditor. služiebIng. Elena Fioleková, Lúčna 10, 038 61 VrútkyAudit účtovnej závierky600,00 € 10.12.202110.12.2021Overe- nie hospo- dárenia obce
Zmluva o spolupráci pri zabez. systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobal. výrobkovASEKOL SK, s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 BratislavaNakladanie s odpadmipodľa objemu30.12.202130.12.2021Obaly a neoba- lové výrobky